[L1-016]查验身份证 | PAT GPLT团体程序设计天梯赛

Description

一个合法的身份证号码由17位地区、日期编号和顺序编号加1位校验码组成。校验码的计算规则如下:

首先对前17位数字加权求和,权重分配为:{7,9,10,5,8,4,2,1,6,3,7,9,10,5,8,4,2};然后将计算的和对11取模得到值Z;最后按照以下关系对应Z值与校验码M的值:

Z:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M:1 0 X 9 8 7 6 5 4 3 2

现在给定一些身份证号码,请你验证校验码的有效性,并输出有问题的号码。

Input

输入第一行给出正整数N(<= 100)是输入的身份证号码的个数。随后N行,每行给出1个18位身份证号码。

Output

按照输入的顺序每行输出1个有问题的身份证号码。这里并不检验前17位是否合理,只检查前17位是否全为数字且最后1位校验码计算准确。如果所有号码都正常,则输出“All passed”。

Sample Input 1

4
320124198808240056
12010X198901011234
110108196711301866
37070419881216001X

Sample Output 1

12010X198901011234
110108196711301866
37070419881216001X

Sample Input 2

2
320124198808240056
110108196711301862

Sample Output 2

All passed

Hint

利用数组进行映射。

题解

#include "cstdio"
#include "cstdlib"
#include "cstring"
#include "cmath"
int main()
{
  int rank[] = {7,9,10,5,8,4,2,1,6,3,7,9,10,5,8,4,2};
  char rank1[] = "10X98765432";
  int n;
  char str[19];
  bool chk = 1;
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    scanf("%s", str);
    int sum = 0;
    for (int j = 0; j < 17; j++)
      sum += (str[j] - '0') * rank[j];
    sum %= 11;
    if (str[17] != rank1[sum])
    {
      puts(str);
      chk = 0;
    }
  }
  if (chk)
    printf("All passed\n");
  return 0;
}

发表评论

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据